Situl Natura 2000 “Raul Prut ” are asigurat managementul de APM Iași, de Direcția Apele Române Prut, în administrarea căreia se află Poliția de Frontiera. Nu are Plan de management elaborat.

Suprafaţa (ha):  11861

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

Sit Natura 2000: “Raul Prut” figurează ca sit de importanţă comunitară (SCI) conform Ord. MMP nr.2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, unde figureaza acest sit, avand codul ROSCI0213– cu o suprafata de 11861 ha.

Arie protejată de interes naţional:   din sit dfac parte rezervatiile  acvatice Raul prut, Cotul Bran si Cotul Sălăgeni, declarate prin Legea nr.5/2000.

Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Situl Raul Prut se intinde pe suprafata a doua judete, 37% in județul Iași și 63% în județul Vaslui.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

“Raul Prut ” este  sit de importanţă comunitară (SCI)

Caracteristici:

Aspecte geologice/morfologice: aria este amplasata in albia minora si cea  majora a raului Prut; este sedimentara, de varsta halocenului superior.

Aspecte hidrologice:râu indiguit, prin Barjul Stânca Costești se reglează debitul, evitandu-se inundațiile.

Caracteristici generale ale sitului:

Cod % CLC Clase de habitate
N06 35 511,512 Rauri, lacuri
N07 6 411,412 Mlastini, turbarii
N09 17 321 Pajisti naturale, stepe
N12 2 211,213 Culturi (teren arabil)
N14 5 231 Pasuni
N15 2 242,243 Alte terenuri arabile
N16 30 311 Paduri de foioase
N26 3 324 Habitate de paduri (paduri de tranzitie)

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional  

Raul Prut se rremarca printr-o bogata ihtiofauna reprezentata prin: crap (Cyprinus caprio), caras argintiu (Carasius auratus gibelio), roșioara (Scardinus erythrophtalmus), salau, biban, etc. In timpul migratiei apar si alte specii cum ar fi: morunasul (Vimba vimba), scobarul (Chronrostoma nasus), sabita (Pelecus cultratus) si porcusorul (Gogio gogio). In baltile neamenajate ale Prutului traiesc specii cum sunt: caracuda, linul, obletul si foarte rar poate fi pescuita si cega (Acipenser ruthenus).

Tipuri de habitate prezente în sit:

  • 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul Câmpiilor, până la cel montan și alpin
  • 6510 Pajiști de altitudine joasă
  • 3270 Rauri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
  • 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
  • 3160 Lacuri distrofice și iazuri
  • 01F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor rauri

Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Lutra lutra, Spermophilus citellus, Myotis myotis.

Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Bombina bombina, Emys orbicularis.

Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Aspius aspius, Misgumus fossilis, Cobitis taenia, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel,  Gobio kessleri.

Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Arytrura musculus.

Specii importante de floră și faună:  Hyla arborea, Astacus astacus, Hirudo medicinalis, Ceratophyllum demersum, Hippuris vulgaris , Hydrocharis morsus-ranae,  Neottia nidus-avis,  Nuphar lutea, Nymphaea alba,Nymphoides peltata , Orchis laxiflora ssp. Elegans, Polygonum amphibium , Potamogeton lucens, Salvinia natans, Schoenus ferrugineus, Stratiotes aloides , Trapa natans, Vallisneria spiralis

Vulnerabilitatea sitului este data de lucrarile de amenajare hidrotehnica si ameliorare hidrologica a teritoriului realizate in bazinul Prutului, care au modificat profund habitatele, peisajul speciile de fauna existente initial, lucrarile de desecare si asanare a terenurilor inmlăștinite și inundabile temporar în vederea folosirii lor pentru agricultura, ce au condus la dispariția punctelor de popas pentru păsările limicole, la reducerea severă a suprafețelor acoperite cu stuf și la dispariția din aceste teritorii a speciilor de păsări specifice habitatului.