Situl Natura 2000 Râul Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare, deoarece nu necesită. Conform Formularului Standard Natura 2000  acest se intinde pe suprafata a 2 judete Vaslui si Galati.

Suprafaţa (ha):  2569

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

  • Sit Natura 2000: Râul Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului (SCI) conform Ordinului MMP nr. 2387/2011   (M.O. nr. 846 bis din 29.11.2011) care modifică şi completează  Ordinul MDD 1964/2007 privind intituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanşă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologioce europene Natura 2000 în România (M.O. nr. 98 bis din 7.02.2008) , unde figureaza acest sit, având codul  ROSCI0360 – cu o suprafaţă de 2569 ha, situat în  unităţile administrative teritoriale ale judetelor: Vaslui  din regiunea Nord- Est si Galati din regiunea Sud-Est
  • Arie protejată de interes naţional: Zona Râului Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului, până în prezent, nu a mai fost desemnată ca arie protejată şi în interiorul sitului nu se găsesc alte arii protejate
  • Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Zona Râului Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului, o suprafata de 2569 ha, se află pe teritoriul  a 2 judete:

 • Judeţul Vaslui: municipiul Bârlad (11%), comunele Băcani(4%), Fruntişeni (<1%),  Griviţa (9%), Pochidia (9 %), Tutova (3 %),  Vinderei (<1%),  Zorleni (4%)
 • Judeţul Galaţi: comunele Bălăşeşti (8 % ) si Cerţeşti (2 %)

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

Râul Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului este arie naturală protejată de importanţă comunitară (SCI)

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest sit este de 52 – 214 m.

Clima: Temperaturile aerului sunt situate la valori medii anuale de 9,8 °C. Cea maximă, din iulie, este de 21,4 °C, iar cea mai scăzută, din luna ianuarie, este de -3,6 °C. Ca valori extreme, înregistrate la stația locală Bârlad, au fost: cea mai ridicată valoare, de 39,7 °C, s-a reținut la 30 iulie 1936; minima absolută de -30,5 °C, a fost la 25 ianuarie 1942.

Relief:  Situl se situează în Lunca Râului Bârlad si al afluenţilor acestuia. Altitudinea  minimă este de  66,5 m.

Soluri: In situl Râul Bârlad predomina solurile din categoria aluviosoluri.

Situl este o zona umeda din regiunea biogeografica stepica reprezentand habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutra lutra dar si pentru doua specii de amfibieni si o reptila de asemenea de inteles conservativ.

Specii de importanta comunitara identificate in cadrul sitului:

 • specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (anexa 3 din OUG 57/2007): 1335 Spermophilus citellus, 1355 Lutra lutra, 2633 Mustela eversmanni
 • specii de  amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (anexa 3 din OUG 57/2007):1166 Triturus cristatus, 1188 Bombina bombina, 1220 Emys orbicularis
 • specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (anexa 3 din OUG 57/2007): 1134 Rhodeus sericeus amarus, 1149 Cobitis taenia, 1146 Sabanejewia aurata

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional  

Situl Râului Bârlad între Zorleni si Gura Gârbovăţului este o zonă umedă din regiunea biogegrafică stepică de importanţă ridicată pentru Spermophillus citellus si Lutra lutra, dar si pentru speciile de amfibieni Bombina bombina si Triturus cristalus.

Caracteristici generale ale sitului:

Cod % CLC Clase de habitate
N06 12 511,512 Râuri, lacuri
N07 15 411,412 Mlastini, turbarii
N12 10 211-213 Culturi (teren arabil)
N14 56 231 Păşuni
N21 4 221,222 Vii si livezi
N26 2 324 Habitate de păduri (paduri in tranzitie)