Situl Pădurea Seaca – Movileni are custode Directia Silvica Vaslui, Ocolul Silvic Barlad. Planul de management a fost elaborat prin POS MEDIU

Suprafaţa (ha): 51 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):

 1. Sit Natura 2000 (se va specifica codul şi dacă site-ul este SPA şi/sau SCI)
  • pădurea Seaca – Movileni figurează ca sit de importanţă comunitară, conform Ord. 1964/2007 unde figurează la poziţia 169, având codul ROSCI0169.
 2. Arie protejată de interes naţional  
  • arie protejată de interes naţional, caracter forestier, înfiinţată în 1973 prin Decizia 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judeţean Vaslui; Decizia 129/14.09.2004 a Consiliului Judeţean Vaslui
  • Baza legală de constituire a ariei protejate APPS-M este Legea nr. 2151/2004 privind instituirea sistemului de arie protejată pentru noi zone, unde figurează la poziţia IV.73.
 3. Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia:

Pădurea Seaca-Movileni este constituită din unitatea amenajistică 4A din U.P II Mireni, aparţinând Ocolului Silvic Bârlad şi are o suprafaţă de 44,1 ha. Este pădure proprietate de stat administrată prin Ocolul Silvic Bârlad din cadrul Direcţiei Silvice Vaslui, parcelele fiind incluse în categoria de folosinţă 1.5 c – Rezervaţie naturală.

Dreptul de administrare legal este al Ocolului Silvic Brodoc, în baza prevederilor convenţiei de custodie nr. 3626, valabila de la 14.04.2006 şi ale Ord. 494/2005, privind procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, cu respectarea prevederilor planului de management întocmit şi aprobat de instituţiile în drept conform prevederilor legale în vigoare.

Dreptul de folosinţă este al Ocolului Silvic Bârlad pentru toată suprafaţa rezervaţiei, cu respectarea prevederilor amenajamentelor silvice privind extragerile de material lemnos.

În prezent, aria protejată are folosinţă de pădure, încadrată în grupa funcţională 1-5 c – Păduri cu funcţie specială de protecţie, de ocrotire a genofondului şi ecofondului, fiind în proprietatea publică a statului – administrată de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Bârlad.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanta comunitara etc.) :

Mediul fizic:

Pădurea Seaca-Movileni este amplasată în Podişul Bârladului, pe o culme interfluviala aflata pe doi versanti ai aceleiasi vai cu expozitie estica si vestica., pe teritoriul comunei Coroieşti, la cca. 2,5 km NNE de satul Movileni.

Altitudinea este cuprinsă între 170 şi 200 m. Relieful apare puţin vălurit, cu pante domoale (5-15 grade).

Substratul geologic este format din marne, argile, luturi, nisipuri şi gresii silicioase, aparţine miocenului sarmaţian şi pliocenului fiind format din depozite sarmatice şi mioţiene.

Din punct de vedere climatic, APPS-M este cuprinsă în provincia climatică stepică de tip Dfax după încadrarea Koppen. Climatul zonei este temperat-continental cu nuanţă excesivă cu temperaturi medii anuale de 9,8 grade Celsius cu amplitudini termice de până la 25 de grade, cu veri foarte călduroase şi secetoase şi cu ierni foarte reci. Cantitatea de precipitaţii anuale este în jur de 500 mm distribuită neuniform, cu un pronunţat deficit de umiditate în timpul verii.

Solurile sunt de tip cernoziom levigat argiloiluvial tipic (cod 1401) pe substrat de marne, argile, luturi, nisipuri şi gresii ailicioase.

Principalul acces este cel din partea de Sud din DJ 243 Bârlad-Coroieşti, pe un drum de pământ de cca. 2,5 km.

Mediul biologic

În urma studiilor efectuate, s-au identificat un număr de 150 de specii de plante superioare. Din punct de vedere floristic, rezervaţia se integrează în provincia sarmatică, districtul ponto-sarmatic. Regiunea studiată este situată la interferenţa stepei cu subzona silvostepei ciscarpatice din Podişul Central Moldovenesc.

Din punct de vedere al clasificării Natura 2000, rezervaţia se află în regiunea biogeografică stepică. Speciile de importanţă care se regăsesc în Pădurea Seaca-Movileni:

 1. specii de importanţă comunitară: Iris aphylla ssp. hungarica; Echium russicum
 2. specii din Lista roşie a plantelor din România: Koeleria macrantha; Anthemis tinctoria; Bupleurum falcatum; Hierochloe repens; Stipa ucrainica

S-au identificat un număr de 27 specii de păsări, 3 specii de amfibieni, 6 specii de reptile şi 15 specii de mamifere. Speciile de importanţă care apar în aria protejată sunt:

 1. specii de interes comunitar care necesită protecţie strictă:
  a1. mamifere: Citellus citellus, Cricetus cricetus, Muscardinius avellanarius
  a2. păsări: Aquila heliaca, Aquila clanga, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Dendrocopos szriacus, Picus canus, Lanius collurio
  a3. amfibieni: Hyla arborea, Rana dalmatina
  a4. reptile: Coronella austriaca, Lacerta viridis, Lacerta agilis
 2. specii de interes naţional care necesită protecţie strictă:
  b1. mamifere: Slapax leucodon
  b2. păsări: Athene noctua, Picus viridis, Cocothraustes coccothraustes, Erithacus rubecula, Phylloscopus collurio
  b3. amfibieni: Bufo bufo
  b4. reptile: anguis fragilis
 3. specii de interes comunitar a căror exploatare face obiectul măsurilor de management:
  mamifere: Mustella putorius
 4. specii de interes naţional a căror exploatare face obiectul măsurilor de management:
  mamifere: Capreolus capreolus, Melles melles, Mustella nivalis, Scuirus vulgaris, Vulpes vulpes

Principalele habitate care apar în aria protejată sunt:

 • 91 AA – Păduri estice de stejar alb, corespondent în Habitatele din România cu tipul R4160, asociaţie vegetală Lathyro collini – Quercetum pubescentis
 • 91 YO – Păduri dacice de stejar şi carpen, corespondent în Habitatele din România cu tipul R4128, asociaţie vegetală Tillio tomentosae – Quercetum dalechampii
 • 62C0* (prioritar) – Stepe ponto-sarmatice, corespondent în habitatele din România asociaţie vegetală Stipetum lessingianae

Tipul de statiune care apre in aria protejata este 9641- Silvostepa, sleau de lunca, sol zona freatic, umed, gleizat si semigleic, neinundabil sau rar scurt inundabil, bonitate mijlocie.

Tipul de padure din aria protejata este 6325- Sleau de lunca din regiunea de cimpie de productivitate mijlocie.

Motivul constituirii: pe lângă flora bogată şi variată, cât şi vegetaţia interesantă sub raport fitocenotic, prezintă o semnificaţie aparte existenţă garniţei, specie aflată la limita nordică a arealului.