Situl Natura 2000 “Pădurea Miclești”  este in admnistrarea Directiei silvice Iasi, iar pentru terenurile private, responsabilitatea revine proprietarilor.

Suprafaţa (ha): 8631 ha.

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

  1. Sit Natura 2000: “Pădurea Miclești ” arie de protecţie specială avifaunistică conform H.G. 971/2011   (M.O. nr.715 din 11.10.2011) care modifică şi completează H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (M.O. nr. 739 bis din 31.10.2007), unde figureaza acest sit, având codul ROSPA0960–, situat in unitatile administrative teritoriale din 2 judete  Vaslui (37%) si Iasi (63%), in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.
  2. Arie protejată de interes naţional:  până în prezent, nu a mai fost desemnată ca arie protejată şi în interiorul sitului nu se găsesc alte arii protejate
  3. Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Situl “Padurea Miclesti” este in partea de  nord a judetului Vaslui, la limita cu  judetul Iasi.  Pentru aprtea sitului aflata pe teritoriul judetului Iasi, aproximativ 15% din suprafața de pădure se află în proprietate particulară, iar 85% în proprietate de statt, în admnistrarea Direcției Silvice Iași. Porțiunile de teren arabil șo pajisti sunt in proprietate publica locala si privata.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

“Maţa – Cârja – Rădeanu” este sit de protecţie specială avifaunistică (SPA).

Caracteristici:

Pădure specifică silvostepei Moldovei cu predominanața speciilor de stejar (Quercus sp.).

Cod % CLC Clase de habitate
N12 30 211-213 Culturi( teren arabil)
N14 9 231 Pășuni
N15 19 242,243 Alte terenuri arabile
N16 33 311 Păduri de foioase
N21 2 221,222 Viii și livezi
N23 5 1xx Alte terenuri artificiale (localitati, mine)
N26 2 324 Habitate de paduri (paduri in tranzitie)

Biodiversitatea floristică a luncii râului Prut este întregită şi de vegetaţia de  mlaştină, iar în acest sens putem întâlni specii, cum ar fi: dintele lupului (Bidens tripartita), spanac alb (Chenopodium  polyspermum), galbenă (Rorippa austriaca), tătăneasă (Symphytum officinale), etc. Dintre plantele mai scunde, amintim: coada vulpii (Alopecurus aequalis), mentă sălbatică (Mentha arvensis), tămâioară (Chenopodium botrys), bolgari (Ranunculus sceleratus), etc.

În bălţile aferente râului Prut cu ape puţin profunde (0,5-2m) şi  cu conţinut redus de substanţe nutritive se dezvoltă specii, ca: nufărul alb (Nymphaea alba), cornaci (Trapa natans), plutică ( Nymphoides peltata) şi broscăriţă (Potamogeton natans).

Pe lacoviştile slab salinizate, pot apărea coada vulpii arundinaceus (Alopecurus ventricosus arundinaceus), dar şi vegetaţie care atinge înălţimea de 35 – 40 cm, dintre care cele mai reprezentative sunt: firuţa (Poa pratensis), păiuş (Festuca pratensis), golomăţ (Dactylis glomerata), iarba câmpului (Agrostis stolonifera), coada vulpii (Alopecurus pratensis), pipirig (Juncus effusus) şi trifoi (Trifolium pratense).