Situl Pădurea Dobrina -Huşi nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare. Conform Formularului Standard Natura 2000  responsabilitatea pentru unităţile de producţie UP I Olteneşti, UP II Creţeşti, UP III  Dobrina aflate în administrarea Ocolului Silvic Huşii, revine Direcţiei Silvice Vaslui, iar pentru terenurile private, responsabilitatea revine proprietarilor.

Suprafaţa (ha):  8518

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

  1. Sit Natura 2000: “Pădurea Dobrina -Huşi” figurează ca sit de importanţă comunitară (SCI) conform Ord. MMP nr.2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, unde figureaza acest sit, avand codul ROSCI0335– cu o suprafata de 8518 ha, situat in unitatile administrative teritoriale ale comunelor Albeşti(<1%), Creţeşti (51%), Dimitrie Cantemir (6%), Hoceni (24 %), Huşi (<1%), Olteneşti (24%), Pădureni (8 %) şi Vutcani (4 %) din judeţul Vaslui, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.
  2. Arie protejată de interes naţional:  până în prezent, nu a mai fost desemnată ca arie protejată şi în interiorul sitului nu se găsesc alte arii protejate
  3. Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Situl “Pădurea Dobrina -Huşi”  este localizat în partea sud-estică a podişului Central Moldovenesc în bazinul Hidrografic al Bârladului. Din punct de vedere al administratiei publice, pădurile sunt pe teritoriul comunelor Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Olteneşti, Pădureni, Albeşti şi Huşi în Judeţul Vaslui. Din punct de vedere al administraţiei silvice pădurile sunt situate în întregime în raza Ocolului Silvic Huşi şi aparţine la trei unităţi de producţie (UP I Olteneşti, UP II Creţeşti, UP III  Dobrina) a căror suprafaţă împădurită o cuprinde aproape în totalitate.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

Pădurea Dobrina –Huşi este sit de importanţă comunitară (SCI)

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest sit este de 127 – 381 m, însă suprafaţa cea mai mare se găseşte situată între 200-350 m.

Clima: Temperatura medie anuală este de  9,5 °C, iar precipitaţiile medii sunt de 528 mm.

Relief:  Zonele de relief cele mai răspândite sunt versanţii uşor înclinaţi(cca 65%) după care urmează versanţii moderat înclinaţi (cca 23%) şi platourile (cca 12%). Expoziţia majoritară este cea parţial însorită care ocupă cca 58 %, urmează expoziţia însorită care ocupă cca 30% şi cea umbrită care ocupă cca 12 %.

Soluri:

Substratul litologic este alcătuit din alternanţe de nisipuri, argile şi marne în intercalaţii insulare de gresii în jumătatea nordică, din depozite loessoide în alternanţe cu nisipuri şi intercalaţii de marne în jumătatea sudică. Sub raport pedologic se întâlnesc soluri din clasa argiluvisoluri, molisoluri şi cambisoluri ( în proporţie relative echilibrată, cu o pondere ceva mai mare a argiluvisolurilor) iar pe anumite suprafete restrânse se întâlnesc soluri neevoluate. În asamblu, condiţiile pedoclimatice sunt între superioare şi mijlocii asigurând condiţii bune de vegetaţie pentru productivităţi superioare la stejar pedunculat, tei, carpen şi frasin, iar mijlocie pentru gorun.

Situl Pădurea Dobrina Huşi se afla la limita sudică a regiunii biogeografice continentale, la contactul cu cea stepica, constituindu-se intr-o barieră împotriva avansării stepei spre nord. In cadrul sitului apar şi elemente specifice regiunii stepice.

Tipuri de habitate prezente in cadrul sitului:

  • Păduri dacice de stjar şi carpen –cod: 91Y0
  • Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum- cod 9130
  • Tufarisuri de foioase ponto – sarmatice- 40CO*
  • Stepe ponto – sarmastice – cod: 62CO*

Specii de mamifere enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/CEE care se menţionează că există în acest sit:

  • Canis lupus – cod 1352

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional  

În acest sit se întâlnesc 4  tipuri de habitate, dintre care 2 sunt de importanţă prioritară: tufărisuri de foioase ponto – sarmatice- 40CO*, stepe ponto – sarmastice – cod: 62CO*

În situl Pădurea Dobrina Huşi este menţionată prezenţa speciei de mamifere Canis lupus- cod 1352 (anexa 3, OUG 57/2007). Pădurea Dobrina Huşi  pana in prezent nu a mai fost desemnata ca arie protejata si in interiorul sitului nu se gasesc alte arii protejate.