Situl Natura 2000 “Oșești – Bârzești”  nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare, deoarece nu necesita. Planul de management este realizat prin proiect POS Mediu  de catre Fundatia Corona  in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui si este in curs de aprobare  de catre MMSC.

Suprafaţa (ha): 1449 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):

  • Oșești – Bârzești arie naturala protejata ca Sit NATURA 2000 – sit de inportanta comunitara (SCI), conform Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007, fiind situat la pozitia 313, avand codul ROSCI0330
  • Arie protejată de interes naţional  – NU ESTE CAZUL.
  • Sit-ul ROSCI0330 nu se suprapune peste o arie naturala protejata de interes national desi, in cadrul sitului, conform Formularului standard al sitului, punctul 3.3 se afla si specia de interes national (cuprinsa in Anexa 4B la OG 57/2007) – Spalax graecus graecus (orbetele mare).
  • Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare – NU ESTE CAZUL

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Situl “OŞEŞTI – BÎRZEŞTI”  este localizat în partea Nord, Nord-Vestica a judeţului Vaslui şi se întinde pe teritoriul administrativ a  mai multor comune  din judeţul Vaslui: Cozmeşti (<1 %), Oşeşti (4 %), Vulturesti (18%), Ştefan cel Mare (11%)

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

OŞEŞTI – BÎRZEŞTI  este sit de importanţă comunitară (SCI)

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest sit este de 101 – 339 m.

Clima: este continentala, iarna se afla sub efectul maselor de aer rece al anticiclonului siberian si vara al aerului continental si tropical.  Temperatura aerului este cea specifică ţinuturilor temperat-continentale. Media anuală este 9,2 grade C. Precipitaţiile – realizează o medie pe judeţ de 512,8 mm şi sunt mai bogate în acestă zonă.

Relief:  situl se intinde pe principalele subunitati de relief din cadrul Podisului Central Moldovenesc, care este constituit din formațiuni sedimentare monoclinale corespondente părții sudice a Platformei Moldovenești și depresiuni structurale ale Bârladului. Morfologia este influențată în mod direct de cuverturi sedimentare alcătuite din formațiuni sarmațiene și pliocene de la nord la sud.

Si caracteristic acestei unitati geografice, peste tot relieful are aspect de dealuri inalte si plaiuri usor ondulate la partea lor superioara, care uneori au pana la 3-4 Km lungime si 1-2 Km latime

Soluri: Sunt prezente diferenţe de altitudine relativ reduse; relieful este, în cea mai mare parte,puţin proeminentă, prezentând văi largi, interfluvii netede şi pante reduse. Solul este caracterizat prin etajarea reliefului şi ca structură geologică monoclimatică cu înclinare moderată a straturilor spre sud-est cu compoziţie petrografică a depozitelor, în care predomină complexul argilo-nisipos.

Sub aspect geologic, putem vorbi in aceasta zona de depuneri sedimentare ale neogenului, care cuprind cea mai mare întindere a judeţului, fiind acoperite cu o cuvertură subţire de formaţiuni cuaternare.
Din punct de vedere geotehnic, pe teritoriul sitului, se disting soluri aluvionare, care include zone cu roci de bază, daciene.

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N12 – Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) 20.00
N14 – Pajiști ameliorate 26.00
N15 – Alte terenuri arabile 31.00
N16 – Păduri caducifoliate 6.00
N21 – Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas) 12.00
N23 – Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale) 3.00
N26 – Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT  1449

Specii de mamifere enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/CEE care se menţionează că există în acest sit ( anexa 3 OUG 57/2007): Spermophilus citellus- cod 1335, Mustela eversmannii-cod 2633

Specii importante de flora si fauna ( anexa 4B OUG 57/2007) care se menţionează ca exista in sit este: Spalax graecus graecus (orbete)

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional.

Situl OŞEŞTI – BÎRZEŞTI  reprezintă de fapt o pajiste din regiunea biogeografica caracterizata de prezenta habitatelor specifice speciilor de interes conservativ Spermophilus citellus şi  Mustela eversmani.

Zona OŞEŞTI – BÎRZEŞTI  figurează ca sit de importanţă comunitară (SCI) conform Ord. MMP nr.2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

Situl are o importanţă prioritară în vederea conservării populaţiilor de dihor de stepă (Mustela eversmanni), identificat până în prezent în numai două locaţii din Moldova. De asemenea este un sit important pentru conservarea popândăului (Spermophilus citellus). Nu se cunoaste marimea populatiilor celor 2 specii de importanta comunitara existente in sit.