Situl Natura 2000 “Movila lui Burcel” nu este atribuit în custodie şi nu are structura de administrare, deoarece nu necesită. Conform Formularului Standard Natura 2000 organismul responsabil pentru managementul sitului este Primăria comunei Micleşti (jud. Vaslui).

Suprafaţa: 13 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

  • Sit Natura 2000 – Movila lui Burcel figurează ca sit de importanţă comunitară, conform Ord. 1964/2007 la poziţia 117, având codul ROSCI0117.
  • Arie protejată de interes naţional  – arie protejată de interes naţional, rezervaţie botanică, înfiinţată în 1973 prin Decizia 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judeţean Vaslui; Decizia 129/14.09.2004 a Consiliului Judeţean Vaslui
  • baza legală de constituire a ariei protejate APPB este Legea nr. 5/2000 prin care se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea III – zone protejate, unde rezervaţia botanică Movila lui Burcel figurează la poziţia 2775.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Tipul de proprietate al terenului, conform Formularului Standard Natura 2000 este: proprietate comunitară, rezervaţia intrând ţn administrarea Primăriei comunei Micleşti.

Movila lui Burcel se afla poziţionată la 4 km de comuna Micleşti, ţn partea de NV,  la 200 m stânga de şoseaua DN 24 A  Vaslui – Iaşi. Cunoscutul monument istoric Movila lui Burcel este şi locul care prezintă o deosebită însemnatate naturalistică, motiv pentru care pe o suprafaţă de iniţial de 12 ha  s-a instituit un regim de ocrotire prin Decizia nr. 220/1973 a Consiliului popular al judeţului Vaslui.

Situl este important pentru următoarele specii şi habitate de interes comunitar, enumerate în anexa I si anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi anexele 2şi 3 a O.U.G. 57/2007:

 • mamifere: popândăul – Spermophilus citellus, cod 1335
 • plante:
  • capul şarpelui – Echium russicum, cod 4067
  • irisul sălbatic – Iris aphylla ssp. hungarica. cod 4097
 • habitate: Stepe ponto-sarmatice, cod 62C0*.

Mai sunt prezente în interiorul sitului şi alte 55 de specii importante de floră şi faună.

HABITAT: Ponto – Sarmatic Steppes (stepe ponto – sarmastice) – cod: 62CO*

Răspândirea habitatului: Transilvania (Câmpia Transilvaniei, Podişul Târnavelor, Dealurile Sibiului si Brasovului), Moldova (Podisul Central Moldovenesc).

Suprafeţe: Fragmente de vegetaţie, pe dealurile impropii pentru agricultură şi pe terenurile unde pădurea a fost tăiată. Suprafeţele acestui habitat sunt reduse de la câteva sute de metri pătraţi până la 2-3 ha, adesea fragmentate de fitocenoze în cadrul altor tipuri de vegetaţie stepică.

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest habitat este de 300 -750 m.

Clima: temperatura (T = 8.5 – 6ºC); precipitaţii (P = 700 – 850 mm).

Relief: pante domoale, coame late, cu sol profund şi fertil, dar şi pe pante abrupte unde apa se scurge repede.

Roci: calcare pe dealurile din Transilvania, loess în Moldova.

Soluri: erodosoluri, cernoziomuri erodate.

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate

Dealul Movila lui Burcel are o altitudine de 391 m, iar terenul din incinta rezervaţiei este stabilizat parţial prin vegetaţia ierboasă, care reprezintă un autentic vestigiu al vegetaţiei primare.

Habitatul de tip – Ponto – Sarmatic Steppes (stepe ponto – sarmatice) – cod: 62CO*, se întinde pe 100% din suprafaţa sitului.

Abundenţa elementelor pontice, submediteraniene şi continentale, cât şi prezenţa a numeroase specii rare, cel puţin pentru flora Moldovei, conferă acestei staţiuni o mare însemnătate ştiinţifică. Dintre plantele rare în flora Moldovei şi cu rol fitogeografic însemnat, se pot menţiona: ruşcuţa (Adonis hybrida), ai galben (Allium flavum), ai sălbatic (A.moschatum), sipica (Cephalaria uralensis), vinetele (Centaurea marschalliana), stanjenel de stepa (Iris pummila), dediţei (Pulsatila montana), târtan (Goniolimon besserianum), zăvăcusţa (Astragalus dasyanthus), buruiana talanului (Adonis volgensis),etc.

Reprezintă o pajişte stepică vest-pontică, habitat prioritar (62C0 * Stepe ponto-sarmatice) conform Directivei Habitate, care acoperă 100% întreaga suprafaţă a sitului cu:

 • specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE– Spermophilus citellus (2-10 i)- în stare favorabilă de conservare.
 • specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  – Echium russicum  (rară) şi Iris aphylla ssp. Hungarica (rară)- în stare de conservare favorabilă.
 • un grup de cca. 10 specii de plante vasculare din Lista Roşie Naţională,
 • alte peste 50 de specii de plante si animale importante conform Formularului Standard Natura 2000.