Denumire administrator/custode (dacă există): Situl Natura 2000 “Lacurile din jurul  Măscurei” nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare.

Suprafaţa (ha):  1160

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

  1. Sit Natura 2000: “Lacurile din jurul  Măscurei ” figurează ca sit de importanţă comunitară (SCI) conform Ord. MMP nr.2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, unde figureaza acest sit, avand codul ROSCI0309– cu o suprafata de 1160 ha, situat in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în 2 judeţe: 88 % in judeţul Vaslui si 12% in judeţul Bacau.
  2. Arie protejată de interes naţional:  până în prezent, nu a mai fost desemnată ca arie protejată şi în interiorul sitului nu se găsesc alte arii protejate
  3. Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Situl “Lacurile din jurul  Măscurei”  este localizat  la limita judeţelor Bacău şi Vaslui, în partea vestică a podişului Central Moldovenesc în bazinul Hidrografic al Bârladului. Din punct de vedere administrativ  situl se întinde în unitatile administrative teritoriale ale comunelor Ciocani(1%), Iana (5%), Pogana (10%), Puieşti (2 %) din judetul Vaslui  precum  si in comunele Motoşeni (<1%), Răchitoasa (<1%) din judetul Bacau.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

Situl “Lacurile din jurul Măscurei”   este sit de importanţă comunitară (SCI)

Caracteristici:

Altitudinea medie a  sitului este de 107 m.

Clima: Temperatura medie anuală este de  9,5 °C, iar precipitaţiile medii sunt de 528 mm.

Relief:  Situl ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei, la nivelul judeţului Vaslui, se află situat în albia majoră a râului Tutova, cuprinzând şi lacul de acumulare Cuibul Vulturilor.

În judeţul Bacău, situl ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei cuprinde zona umedă de pe valea pârâului Zeletin, în dreptul localităţilor Poteca, Gura Sohodorului şi Puntea Mohu

Soluri: aluviosoluri

Situl “Lacurile din jurul  Măscurei”  este o zona  umedă la limita dintre judeţele Vaslui şi Bacău situată în regiunea biogeografică continentală caracterizată de prezenţa habitatelor specifice speciei de interes conservativ – Lutra lutra şi de prezenţa altor specii de interes conservativ dar şi de a altor specii importante de faună specifice zonelor umede. În acest sit se întâlnesc următoarele clase de habitate:

Cod % CLC Clase de habitate
N06 41 511-512 Rauri, lacuri
N07 52 411-412 Mlastini, turbarii
N12 2 211-213 Culturi, (teren arabil)
N14 5 231 Pasuni

Specii de mamifere enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/CEE care se menţionează că există în acest sit:

  • 1335 Lutra lutra ( vidra)

Specii de amfibieni si reptile enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/CEE care se menţionează că există în acest sit:

  • 1166 Triturus cristatus ( triton cu creasta)
  • 1188 Bombina bombina (buhai de balta cu burta rosie)
  • 1220  Emys orbicularis (broasca testoasa de apa)

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional

Este printre putinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. Acest sit este de importanţă  ridicata şi pentru speciile de amfibieni Bombina  si i Triturus , precum şi mamiferul Lutra lutra.

Situl “Lacurile din jurul  Măscurei”   pana in prezent nu a mai fost desemnata ca arie protejata si in interiorul sitului nu se gasesc alte arii protejate.