Situl Natura 2000 “Horga-Zorleni” nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare, deoarece nu necesită. Conform Formularului Standard Natura 2000  responsabilitatea pentru suprafeţele aflate în administrarea Ocolului Silvic Epureni, revine Direcţiei Silvice Vaslui, iar pentru terenurile private, responsabilitatea revine proprietarilor.

Suprafaţa (ha):  20188

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

  • Sit Natura 2000: Horga-Zorleni figurează ca arie de protecţie specială avifaunistică (SPA) conform H.G. 971/2011 (M.O. nr.715 din 11.10.2011) care modifică şi completează H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (M.O. nr. 739 bis din 31.10.2007) , având codul ROSPA0119 – cu o suprafaţă de 20188 ha
  • Arie protejată de interes naţional: Zona Horga Zorleni, până în prezent, nu a mai fost desemnată ca arie protejată şi în interiorul sitului nu se găsesc alte arii protejate
  • Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Zona Horga-Zorleni se află pe teritoriul comunelor: Banca, Epureni, Fruntişeni, Griviţa, Murgeni, Măluşteni, Vinderei, Zorleni, Şuletea. 90% din pădurile din această zonă sunt administrate de Direcţia Silvică Vaslui, Ocolul Silvic Epureni şi numai 10% sunt păduri de protecţie a terenurilor accidentate aflate în proprietate privată sau în proprietatea primăriilor. 95% din terenurile agricole se află în proprietate privată, primăriile deţinând doar izlazurile comunale.

În situl Horga-Zorleni, Ocolul Silvic Epureni deţine o suprafaţă de 6894,2 ha. Din aceasta suprafata cca 1500 ha sunt păduri particulare administrate de Direcţia Silvică Vaslui, Ocolul Silvic Epureni.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

Horga- Zorleni este arie de protecţie specială avifaunistică (SPA)

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest sit este de 49 – 348 m.

Clima: Temperaturile aerului sunt situate la valori medii anuale de 9,8 °C. Cea maximă, din iulie, este de 21,4 °C, iar cea mai scăzută, din luna ianuarie, este de -3,6 °C. Ca valori extreme, înregistrate la stația locală Bârlad, au fost: cea mai ridicată valoare, de 39,7 °C, s-a reținut la 30 iulie 1936; minima absolută de -30,5 °C, a fost la 25 ianuarie 1942.

Relief: În nord, relieful este caracterizat de dealuri cu plaiuri uşor ondulate, specifice Colinelor Viişoarei, iar în sud culmile se lăţesc aproape ca un podiş în Colinele Măluşteniului.

În dealurile Viişoarei sunt situate pădurile Bancăi, Mănăstirii şi Măgarului, traversate de calea ferată Bârlad – Fălciu, cu altitudini de până la 284,4 m (culmea Horga Vest).

În Colinele Măluşteniului sunt situate pădurile Tocaciu, , Sturzilor, Ciomaga, Manga şi Popeni.

Pădurea Tocaciu se întinde pe dealul Bârlăreşti (Colţul Ghireasca, 300,3 m) iar pădurile Sturzilor şi Ciomaga din vestul localităţii Schineni sunt situate pe dealurile Ghireasca, Leaza şi Lacului, a căror culmi ajung până la 317,7 m.

Pădurea Popeni este delimitată de pâraiele Trăus şi Purcărel, acoperind culmea Obârseni cu altinudinea cea mai înaltă, 334,8m.

Soluri:

  • Cernisoluri – 80%. Aparitia acestor soluri este condiţionata de prezenţa depozitelor loessoide de pe versanţi. Condiţiile climatice sunt caracterizate de temperaturi medii anuale ridicate (circa 11 0C) şi precipitaţii de 600-700 mm/an.
  • Cambisoluri – 20%. Aceste soluri se găsesc pe versanţii bogaţi în elemente bazice (marme, argile, depoyite de terasă, aluviuni, conglomerate). Condiţiile climatice sunt caracterizate de temperaturi cuprinse între 5-6 0C şi 8-9 0C şi precipitaţii de 600-1000 mm/an.

Situl se incadreaza in regiunea biogegrafica stepica. Cuprinde o zona reprezentativa din Dealurile Falciului cu paduri de foioase, pasuni si terenuri agricole.

Specii de importanta comunitara identificate in cadrul sitului:

  • specii de păsări enumerate în anexa I a directivei Consiliului 2009/147/EC: A122 Crex crex, A238 Dendrocopos medius, A379 Emberiza hortulana, A098 Falco columbarius, A103 Falco peregrinus , A321 Ficedula albicollis, A234 Picus canus, A073 Milvus migrans, A255 Anthus campestris, A224 Caprimulgus europaeus, A031 Ciconia ciconia, A338 Lanius collurio, A339 Lanius minor, A246 Lullula arborea, A307 Sylvia nisoria, A089 Aquila pomarina, A072 Pernis apivorus, A231 Coracias garrulous, A092 Hieraaetus pennatus
    • specii de pasari cu migratie regulata mentionate in anexele 4B si 5C din OUG 57/2007: A099 Falco subbuteo, A096 Falco tinnunculus, A373 Coccothraustes coccothraustes, A207 Columba oenas, A113 Coturnix coturnix, A233 Jynx torquilla, A230 Merops apiaster, A262 Motacilla alba, A260 Motacilla flava, A232 Upupa epops, A247 Alauda arvensis, A208 Columba palumbus, A383 Miliaria calandra, A337 Oriolus oriolus, A274 Phoenicurus phoenicurus, A210 Streptopelia turtur

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional  

In vederea implementarii Directivei 79/409/CEE  privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva „Păsări”), ţara noastră are obligaţia de desemnare continuă a ariilor de protecţie avifaunistică, SPA-uri.

Astfel, Horga-Zorleni este desemnata arie de protecţie specială avifaunistică (SPA) la finele anului 2011 si in interiorul sitului nu se gasesc alte arii protejate.

Caracteristici generale ale sitului:

Cod % CLC Clase de habitate
N09 2 321 Pajisti naturale, stepe
N12 38 211-213 Culturi(teren arabil)
N14 14 231 Pasuni
N15 11 242,243 Alte terenuri arabile
N16 30 311 Paduri de foioase
N21 5 221,222 Vii si livezi

Fata de propunerea facuta din 2008, situl a fost redimensionat si cuprinde in perimetrul actual, populatii calificante pentru speciile Lanius minor, respectiv Sylvia nisoria

In situl Natura 2000, Horga –Zorleni, se intalnesc 19 de specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (conf. 3.2.a din Formularul Standard Natura 2000.

De asemenea in sit se intilnesc peste 30 de specii de pasari cu  migratie regulata nementionate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, dar care se regasesc in anexele OUG 57/2007 ( conf. punctului 3.2.b. din Formularul Standard Natura 2000)