Situl Natura 2000 “Fânaţurile de la Glodeni” nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare, deoarece nu necesita. APM Vaslui a realizat prin proiect POS Mediu  Planul de management  care este incurs de aprobare la MMSC.

Suprafaţa (ha): 75 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie):

  1. Sit Natura 2000 – Fanaturile de la Glodeni figurează ca sit de importanţă comunitară, conform Ord. M.M.D.D nr. 1964/2007 la poziţia 80, având codul ROSCI0080, cu suprafata de 75 de ha conform Ord. M.M.P. nr.2387/2011 care modifica Ord. MMDD 1964/2007
  2. Arie protejată de interes naţional – rezervatie botanica infiintata in 1973 prin Decizia 220/1973 a Comitetelui executiv al Consiliului Popular Judetean Vaslui; Decizia 129/14.09.2004 a Consiliului Judetean Vaslui;Baza legala a constituire a ariei protejate APPB este Legea 5/2000 prin care se aproba Planul de amenajare a teriroriului national, unde Faneata de la Glodeni ocupa, pozitia 2780.
  3. Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare – Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Conform Formularului Standard Natura 2000 proprietatea terenului este 100% particulara.

Situl Fanaturile de la Glodeni  se suprapune pe suprafata ariei protejate Fanatul de la Glodeni.

 

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselorde informaţie:

Fanaturile de la Glodeni este sit de importanta comunitara (SCI)

Suprafaţă – 75 ha

HABITAT: Ponto – Sarmatic Steppes (stepe ponto – sarmastice) – cod: 62CO*

Răspândirea habitatului: Transilvania (Câmpia Transilvaniei, Podişul Târnavelor, Dealurile Sibiului si Brasovului), Moldova (Podisul Central Moldovenesc).

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest habitat este de 172 -256 m.

Clima: temperatura (T = 8.5 – 6ºC); precipitaţii (P = 700 – 850 mm).

Relief: este variat, cu microdepresiuni rezultate in urma unor procese de alunecare a stratelor

Solul: este de tipul cernoziomuluicambic cu grade diferite de levigare, iar lenticular se intilneste solul podzolic

Structura:

Acest fanat, rest al vegetatiei primare, important din punct de vedere stiintific, prezinta multe elemente si asociatii de plante rare din flora tarii (Stipetum capillatae, Agropyretum pectiniforme, Chrysopogonetum grylli).

In cadrul fitocenozelor de Stipa participă numeroase plante de talie mare cum sunt: Stipa joannis, S. capillata, S. lessingiana, S. pulcherrima, Brachypodium pinnatum, Cephalaria uralensis, Salvia transsilvanica, Nepeta ucranica, Salvia austriaca, S. Pratensis, Galium glaucum, Jurinea mollis, Onobrychis viciifolia. Acestea întocmesc etajul superior cu înălţimea de circa 100 cm.

Etajul mijlociu este realizat de speciile cu talie de 40 – 50 cm, dintre care menţionăm: Festuca rupicola, F. Valesiaca, Agropyron cristatum, Koeleria macranth , Dathoria alpina, Adonis vernalis, Potentilla argentea, Stachys recta, Veronica austriaca ssp. Jacguinii, Astragalus austriacus, Trifolium pratense, Inula ensifolia.

Speciile scunde sunt prezente prin: Arenaria serpyllifolia, Medicago minima, Trifolium campestre, Teucrium chamaegrys, Alyssum desertorum, A. Alyssoides, Polygala major, Fragaria viridis, plante care formează etajul inferior al vegetaţiei.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Stipa lessingiana, S. joannis, S. pulcherrima, Cephalaria uralensis, Crambe tataria.

Specii caracteristice: Stipa lessingiana, S. capillata, S. pulcherrima.

Alte specii importante: Astragalus peterfii, Salvia transsilvanica, Nepeta ucranica, Centaure trinervia, Scorzonera hispanica, Salvia nutans, Medicago falcata, etc.

Acest tip de vegetaţie, stepică, are în componenţă elemente de silvostepă dintre care menţionăm: Prunus tenella, P. Fruticosa, Rosa pimpinelifolia, Dictamus albus, etc

Specii de importanta comunitara identificate in cadrul sitului:

  • specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: cod 2191 Galium moldavicum, cod 4067 Echium russicum, cod 4091 Crambe tataria, cod 4097 Iris aphylla ssp. Hungarica
  • specii de pasari enumerate in Directiva Pasari si anexa 5 C a OUG 57/2007: Cortunix cortunix, Perdix perdix, Streptopelia decaocto

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi

Mediul natural, specific zonei de deal din apropierea satului Glodeni a favorizat dezvoltarea unei bogate diversităţi biologice, materializate prin asociatii vegetative unice in microclimatul existent.  Fanaturile de la Glodeni sunt pe un deal cu o altitudine medie de 215 m, reprezintă o pajişte stepică vest-pontică, habitat prioritar (62C0 * Stepe ponto-sarmatice) conform Directivei Habitate, care acopera 100% intreaga suprafata a sitului cu:

  • specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  –  Galium moldavicum (rara), Echium russicum  (rara), Crambe tataria (rara) si Iris aphylla ssp. Hungarica (rara)
  • specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Spermophilus citellus
  • specii de pasari enumerate in Directiva Pasari si anexa 5C a OUG 57/2007 – Cortunix cortunix, Perdix perdix, Streptopelia decaocto
  • si alte peste 40 de specii de plante importante conform Formularului Standard Natura 2000.