Situl Natura 2000 “Colinele Elanului” nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare.

Suprafaţa (ha):  755

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:

Sit Natura 2000: “Colinele Elanului” figurează ca sit de importanţă comunitară (SCI) conform Ord. MMP nr.2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, unde figureaza acest sit, avand codul ROSCI0286– cu o suprafata de 755 ha, situat in unitatile administrative teritoriale ale comunelor Berezeni (3%), Găgeşti (4 %), Vutcani(42%) din judeţul Vaslui, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Arie protejată de interes naţional:  până în prezent, nu a mai fost desemnată ca arie protejată şi în interiorul sitului nu se găsesc alte arii protejate

Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare: Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Situl “Colinele Elanului” este localizat Est, Sud-Est al judetului Vaslui. Din punct de vedere al administratiei publice situl se intinde pe teritoriul a 3 comune din judeţul Vaslui (Berezeni, Găgeşti, Vutcani)

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselor de informaţie:

“Colinele Elanului” este sit de importanţă comunitară (SCI)

Caracteristici:

Altitudinea  variaza intre cele 3 perimetre ale sitului. In partea localitatii Berezeni vom gasi altitudini mai mici de 20,9 -35,8 m. Cele mai mari altitudini se afla in apropierea localitatii Posta Elan, in sit fiind incluse Piscul Gaii 237,9 m si Posta Elan cu o altitudine de 269,6 m.

Clima: Temperaturile aerului sunt situate la valori medii anuale de 9,8 °C. Cea maximă, din iulie, este de 21,4 °C, iar cea mai scăzută, din luna ianuarie, este de -3,6 °C. Ca valori extreme, înregistrate la stația locală Bârlad, au fost: cea mai ridicată valoare, de 39,7 °C, s-a reținut la 30 iulie 1936; minima absolută de -30,5 °C, a fost la 25 ianuarie 1942.

Relief:  Zona de relief se incadrează în Colinele Fălciului.

Soluri: Sub raport pedologic se întâlnesc soluri din clasa argiluvisoluri.

Situl Colinele Elanului  conţine pajişti caracteristici pentru stepele din estul României (stepa Elanului). Situl este reprezentat de pajişti xerofile bogate în elemente floristice continental pontice.

Tipuri de habitate prezente in cadrul sitului:

  • Tufarisuri de foioase ponto – sarmatice- 40CO*
  • Stepe ponto – sarmastice – cod: 62CO*

Specii de plante  enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/CEE ( anexa 3 OUG 57/2007):

  • Crambe tataria – cod 4091
  • Echium russicum- cod 4067
  • Iris aphylla ssp hungarica- cod 4097

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional  

În acest sit se întâlnesc 2 tipuri de habitate de importanţă prioritară: tufărisuri de foioase ponto – sarmatice- 40CO*, stepe ponto – sarmastice – cod: 62CO*

În sit se întâlnesc specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  –  Echium russicum  (rara), Crambe tataria (rara) si Iris aphylla ssp. Hungarica ( rara)