Situl Natura 2000 Coasta Rupturile Tanacu nu este atribuit in custodie si nu are structura de administrare, deoarece nu necesita.Conform Formularului Standard Natura 2000 administratorul legal este Primaria comunei Tanacu (jud. Vaslui).

Suprafaţa (ha): 328 ha

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie)

  1. Sit Natura 2000 – Coasta Rupturile Tanacu figurează ca sit de importanţă comunitară, conform Ord. 1964/2007 la poziţia 41, având codul ROSCI0041 cu modificarile aferente Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.
  2. Arie protejată de interes naţional
   • Situl Natura 2000 – Coasta Rupturile Tanacu se suprapune peste aria protejată de interes naţional, rezervatie botanica, înfiinţată în 1973 prin Decizia 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judeţean Vaslui; Decizia 129/14.09.2004 a Consiliului Judeţean Vaslui. Baza legală de constituire a ariei protejate APPB este Legea nr. 5/2000 prin care se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea III – zone protejate, unde rezervaţia naturală cu suprafaţa de 6 ha Coasta Rupturile Tanacu figurează la poziţia 2776.
  3. Alt statut  de protecţie conform legislaţiei naţionale/internaţionale în vigoare – Nu este cazul.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Coasta Rupturile Tanacu este o rezervatie botanica, înfiinţată în 1973 prin Decizia 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judeţean Vaslui; Decizia 129/14.09.2004 a Consiliului Judeţean Vaslui. Rezervatia este inclusa deasemenea in Anexa I a Legii nr. 5/2000, la pozitia 2776, în partea de SE a comunei Tanacu la circa 2 km de sat se întinde un versant cu expoziţie vestică afectat puternic de eroziune şi alunecări cu o suprafata de 6 ha. Administratorul legal este Primaria Comunei Tanacu, judetul Vaslui. În cadrul acestei rezervaţii botanice au fost identificate unele specii rare pentru flora ţării noastre.

ROSCI0041 Coasta Rupturile Tanacu este un Sit Natura 2000 situat în judeţul Vaslui cu o suprafaţă de 328  ha (conform Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011 care a modificat Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania ). Situl este important pentru specii si habitate de interes comunitar, enumerate în anexa I si anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, care se întinde în  partea de SE a comunei Tanacu, judeţul Vaslui la circa 2 km. de sat si se suprapune pe arealul rezervatiei Coasta Rupturile Tanacu

Conform Formularului Standard Natura 2000 proprietatea terenului este 100% comunitara si acopera 5% din suprafata comunei Tanacu.

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului (relief, climă, condiţii hidro-geografice, pedologie, geologie, tipuri de ecosisteme, habitate/ specii de importanţă comunitară etc.), cu precizarea surselorde informaţie:

HABITATE:

 • Ponto – Sarmatic Steppes (stepe ponto – sarmastice) – cod: 62CO*
 • Tufisuri de foioase ponto-sarmatice – cod: 40CO*

Răspândirea habitatelor:

Transilvania (Câmpia Transilvaniei, Podişul Târnavelor, Dealurile Sibiului si Brasovului), Moldova (Podisul Central Moldovenesc).

Suprafeţe:

Fragmente de vegetaţie, pe dealurile impropii pentru agricultură şi pe terenurile unde pădurea a fost tăiată. Suprafeţele acestui habitat sunt reduse de la câteva sute de metri pătraţi până la 2-3 ha, adesea fragmentate de fitocenoze în cadrul altor tipuri de vegetaţie stepică.

Caracteristici:

Altitudinea la care se găseşte acest habitat este de 126-295 m.
Clima: temperatura (T = 8.5 – 6ºC); precipitaţii (P = 700 – 850 mm).
Relief: pante domoale, coame late, cu sol profund şi fertil, dar şi pe pante abrupte unde apa se scurge repede.
Roci: calcare pe dealurile din Transilvania, loess în Moldova.
Soluri: erodosoluri, cernoziomuri erodate.

Structura:

In cadrul fitocenozelor de Stipa participă numeroase plante de talie mare cum sunt: Stipa joannis, S. capillata, S. lessingiana, S. pulcherrima, Brachypodium pinnatum, Cephalaria uralensis, Salvia transsilvanica, Nepeta ucranica, Salvia austriaca, S. Pratensis, Galium glaucum, Jurinea mollis, Onobrychis viciifolia. Acestea întocmesc etajul superior cu înălţimea de circa 100 cm. Etajul mijlociu este realizat de speciile cu talie de 40 – 50 cm, dintre care menţionăm: Festuca rupicola, F. Valesiaca, Agropyron cristatum, Koeleria macranth , Dathoria alpina, Adonis vernalis, Potentilla argentea, Stachys recta, Veronica austriaca ssp. Jacguinii, Astragalus austriacus, Trifolium pratense, Inula ensifolia. Speciile scunde sunt prezente prin: Arenaria serpyllifolia, Medicago minima, Trifolium campestre, Teucrium chamaegrys, Alyssum desertorum, A. Alyssoides, Polygala major, Fragaria viridis, plante care formează etajul inferior al vegetaţiei.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Stipa lessingiana, S. joannis, S. pulcherrima, Cephalaria uralensis, Crambe tataria.

Specii caracteristice: Stipa lessingiana, S. capillata, S. pulcherrima.

Alte specii importante: Astragalus peterfii, Salvia transsilvanica, Nepeta ucranica, Centaure trinervia, Scorzonera hispanica, Salvia nutans, Medicago falcata, etc.

Acest tip de vegetaţie, stepică, are în componenţă elemente de silvostepă dintre care menţionăm: Prunus tenella, P. Fruticosa, Rosa pimpinelifolia, Dictamus albus, etc.

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional (ex.: numărul de exemplare pentru speciile pentru care aria a fost desemnată, suprafaţa ocupată de tipurile de habitate existente, cât din populaţia unei specii de importanţă naţională / Europeană se regăseşte în respectiva arie protejată)

Importanta stiintifica: Substratul geologic de vârstă sarmatină este alcătuit dintr-un complex de marne şi nisipuri fine, argiloase cu numeroase crotovine la suprafaţă şi cochilii de lamelibranchiate.

Pe acest versant abrupt cu înclinare, ce trece de 35 % se află o vegetaţie cu numeroase discotinuităţi edificată de bărbişoară (Batriochloa ischaemum). În aceste condiţii s-a păstrat o populaţie viguroasă de tufă lemnoasă (Caragana frutex), element continental irano-turanian, cu excepţional rol fitogeografic. Alte rarităţi floristice: cârcel (Ephedra distachya), ruscuţă (Adonis hybrida), ai de stepă (Allium moschatum, A. tauricum), luşcă ambiguă (Bellevalia sarmatica) -liliaceu cunoscut în flora ţării noastre numai în câteva staţiuni de pe teritoriul judeţului Vaslui, sparceta (Onobrychis arenaria), zambila (Hyacinthella leucophaea), pălămida (Cirsium serrulatum), s.a. Nu există date privind marimea populatiei. Ultimele date pentru aceasta arie sunt cele actualizate pe baza Studiului de evaluare a starii de conservare a faunei (amfibieni, reptile, mamifere), autor profesor doctor Ion Iordache,  si a Studiului de evaluare a starii de conservare a florei, autor cercetator stiintific Adrian Oprea, realizate  in cadrul proiectului ”Management comun Romania – Republica Moldova pentru conservarea biodiversitatii in regiunea de granita”, in anul 2008. (http://biodiversitatecbc-apmis.ro)

Habitatul de tip – Ponto – Sarmatic Steppes (stepe ponto – sarmastice) – cod: 62CO, se întinde pe 100% din suprafaţa sitului, iar habitatul de tip Tufisuri de foioase ponto-sarmatice – cod: 40CO* , se întinde pe 0,01% din suprafata sitului.

Această bogăţie floristică, cât şi semnificaţia fitogeografica a geofondului conferă staţiunii de la Tanacu un caracter de unicitate, de tezaur informaţional de mare valoare stiinţifică.